NEWS/MEDIA / เมกาเชฟ เมนู ปลากะพงทอดราดน้ำปลา

เมกาเชฟ เมนู ปลากะพงทอดราดน้ำปลา

เมกาเชฟ ปลากะพงทอดราดน้ำปลา พร้อมน้ำจิ้ม 2 สูตร คือ
1. สูตรที่ใช้น้ำปลาแท้ ตราเมกาเชฟ
2. สูตรที่ใช้น้ำราดปรุงรส ตราเมกาเชฟ

06 May 2019 03:21PM
(Updated: 07 May 2019 01:08AM)


Share :