NEWS/MEDIA / Sudsapda Magazine , Megachef

Sudsapda Magazine , MegachefSudsapda Magazine , Megachef


Megachef น้ำปลาสัญชาติไทย ที่ไปไกลระดับโลก จากความฝันที่อยากสร้างแบรนด์น้ำปลาของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับอินเตอร์ “ภาส นิธิปิติกาญจน์” นักธุรกิจทายาทรุ่นที่ 3 ของน้ำปลาตราปลาหมึก จึงตัดสินใจลุกขึ้นมาบุกเบิกแบรนด์น้ำปลาระดับพรีเมี่ยม “เมกาเชฟ”เส้นทางของความสำเร็จ สามารถติดตามต่อได้ในนิตยสารสุดสัปดาห์

06 May 2019 03:21PM
(Updated: 07 May 2019 01:08AM)


Share :